Norme de redactare

.

Pentru ca materialele primite la redacție să poată fi supuse evaluării de către Comitetul Ştiinţific al revistei, acestea trebuie să conțină:

 • titlul articolului;
 • numele autorului articolului, titlul ştiinţific al acestuia (de ex.: dr., drd., prof. univ. dr. etc.), afilierea instituțională (după caz: universitate, institut de cercetare, centru, firmă de restaurare etc.), adresa de contact (email) şi o scurtă prezentare a pregătirii profesionale şi a activităţii din domeniu a autorului; în cazul articolelor cu mai mulţi autori, se vor oferi informaţiile de mai sus pentru fiecare autor în parte (maxim 6-7 rânduri în total, pentru unu sau mai mulți autori).
 • rezumatul în limbile română şi engleză al articolului (max. 300 de cuvinte);
 • 5-7 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis al articolului (max. 10 pagini de text redactate în format A4, margini 2,54 cm, Times New Roman 11pt., distanţa 1,5 rânduri). Pe lângă conținutul propriu-zis, textul articolului va conţine neapărat o introducere a subiectului, justificarea acestuia şi concluzii. Pentru articolele care prezintă proiecte cu impact în conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului / renaşterea comunităţii în jurul patrimoniului, precum şi pentru articolele de tip S. O. S., se recomandă texte de maximum 4 pagini (redactate conform aceloraşi detalii). Pentru recenziile de carte, se recomandă texte de maximum 2 pagini (redactate potrivit detaliilor de mai sus).
 • cca 15-20 de imagini reprezentative, în format .jpg .tiff sau .psd, rezoluție min. 300 DPI. Pentru studiile de caz complexe, se pot folosi până la max. 40 de imagini.
 • legendele ilustraţiilor. Lista ilustraţiilor va conţine legendele imaginilor numerotate în ordine (de ex.: fig. 1, fig. 2 etc.).
 • lista abrevierilor folosite în textul şi notele de subsol ale articolului;
 • bibliografia articolului (pentru redactarea acesteia, a se vedea normele de mai jos).

Decizia Comitetului Ştiinţific al revistei privind acceptarea sau respingerea publicării textului trimis se va comunica autorului/autorilor în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii.

Articolele acceptate de către Comitetul Ştiinţific al revistei vor fi publicate în ordinea primirii acestora la redacţie.

Începând cu 2023 articole scrise de autori străini vor putea fi publicate și în limba engleza (cu abstract în limba română).

.

Indicaţii referitoare la imagini:

Autorii vor trimite imaginile separat, prin transfer online, în format digital (.jpg, .tiff sau .psd, rezoluția minimă 300 DPI). Machetarea articolelor (text şi imagine) se va face de către Echipa ACS, conform normelor grafice stabilite și regăsite în numerele anterioare.

Imaginile transferate vor fi numerotate de la 1 la „n”.

Trimiterile la imagini, precum şi locul acestora în text va fi indicat după formula: (fig. 1), (fig. 2), (fig. 3-5) etc. Opţional, pentru o mai bună înţelegere de către Echipa de Redacţie a locului în care urmează să fie introdus în text materialul ilustrativ, autorul poate insera imaginile în textul propriu-zis al articolului. În acest caz, atât textul articolului fără ilustraţii, cât şi imaginile arhivate vor fi transmise Redacţiei prin email, respectiv prin transfer online.

Dacă se consideră că, pentru o mai bună înțelegere a materialului ilustrativ, sunt necesare anumite indicaţii pe imagini (de ex.: săgeți, marcaje etc.), imaginile vor fi trimise atât în forma marcată, cât şi în forma nemarcată.

 .

Bibliografia:

Referințele bibliografice vor fi redate în ordine alfabetică, spre finalul textului propriu-zis al articolului, în formatul de mai jos:

A. Material de arhivă: se vor specifica în ordine arhiva consultată, fondul din care face parte respectivul material, numărul şi anul dosarului conţinător.

Exemple:

Arhiva Națională a României din Bucureşti, Fond MCA – Direcția Studii, Dosar 3323 nr. 4/1967.

Arhiva Institutului Național al Patrimoniului din Bucureşti, Fond DMI, Dosar nr. 2340 – Mănăstirea Văcărești.

B. Carte: numele şi prenumele autorului separate de virgulă şi urmate de punct; titlul cărţii scris cursiv (italic) urmat de punct; locul apariţiei urmat de două puncte; editura şi anul apariției separate de virgulă şi urmate de punct.

Exemplu pentru un singur autor:

Istudor, Ioan. Noţiuni de chimia picturii. Bucureşti: Editura ACS – Colecția Științific, 2011.

Exemplu pentru autori multipli:

Sinigalia, Tereza & Oliviu Boldura. Brâncoveni – un drum spre trecut, o cale către viitor. Bucureşti: Editura ACS – Colecția Monografii, 2016.

C. Volum editat, colecţie de documente, catalog de expoziţie: numele şi prenumele editorului separate de virgulă şi urmate de abrevierea „ed.”; titlul volumului scris cursiv (italic) urmat de punct; locul apariţiei urmat de două puncte; editura şi anul apariției separate de virgulă şi urmate de punct.

Exemplu pentru editor unic:

Takács, Imre, ed. Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. Ausstellungskatalog. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18. März – 18. Juni 2006. Luxemburg, Musée national d’histoire et d’art, 13. Juli – 15. Oktober 2006. Mainz: Philipp von Zabern, 2006.

Exemplu pentru editori multipli:

Zimmermann, Franz & Carl Werner, ed. Urkundenbuch zur Geschichte der Duetschen in Siebenbürgen. Erster Band: 1191 bis 1342. Nummer 1 bis 582. Hermannstadt: Franz Michaelis, 1892.

D. Disertaţie doctorală sau teză de master: numele şi prenumele autorului separate de virgulă şi urmate de punct; titlul disertaţiei/tezei scris între ghilimele şi urmat de punct; precizarea tipului de lucrare lucrare urmată de punct; locul susţinerii urmat de două puncte; numele universităţii și anul susținerii separate de virgulă şi urmate de punct. Opţional, poate fi menţionat şi coordonatorul ştiinţific al disertaţiei/tezei.

Exemplu fără coordonator ştiinţific:

Drobotă, Maria-Magdalena. „Picturi murale extrase – istorie, restaurare şi punere în valoare”. Disertaţie doctorală. Iaşi: Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, 2017.

Exemplu cu coordonator ştiinţific:

Drobotă, Maria-Magdalena. „Picturi murale extrase – istorie, restaurare şi punere în valoare”. Disertaţie doctorală, coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia. Iaşi: Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, 2017.

E. Articol în revistă de specialitate: numele şi prenumele autorului separate de virgulă şi urmate de punct; titlul articolului între ghilimele şi urmat de punct; numele publicaţiei (revistei) ştiinţifice în caractere cursive (italice); după caz, volumul şi/sau numărul publicaţiei separate de bară oblică; anul apariţiei între paranteze rotunde, urmat de două puncte; paginile articolului urmate de punct.

Exemplu pentru un singur autor:

Cincheza-Buculei, Ecaterina. „Ansamblul de pictură de la Leşnic – o pagină din istoria românilor transilvăneni din veacul al XIV-lea”. Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică 21/1 (1974): 45-58.

Exemplu pentru autori multipli:

Lupu, Mihai & Ileana Crețu. „Norme, principii și coduri etice în conservare-restaurare”. Caietele restaurării 1 (2012): 40-45.

F. Articol/studiu în volum editat sau în actele unei conferinţe: numele şi prenumele autorului separate de virgulă şi urmate de punct; titlul articolului/studiului între ghilimele şi urmat de punct; titlul volumului în caractere cursive (italice) precedat de „In” şi urmat de virgulă; numele editorului/editorilor urmat de virgulă; paginile articolului/studiului urmate de punct; locul apariţiei volumului urmat de două puncte; editura şi anul apariţiei separate de virgulă şi urmate de punct.

Exemplu pentru un singur autor:

Bakalova, Elka. „La société et l’art en Bulgarie au XIVe siècle (L’influence de l’hésychasme sur l’art)”. In Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines. Bucarest, 6-12 septembre 1971, ed. de Mihai Berza & Eugen Stănescu, vol. II, 33-38. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975.

Exemplu pentru autori multipli:

Năstăsoiu, Dragoş Gh. & Anna Adashinskaya. „O ipoteză privind datarea picturilor murale ale bisericii Sf. Nicolae din Ribiţa în lumina unor informaţii noi”. In Cultură şi spiritualitate în comuna Ribiţa (jud. Hunedoara). 600 de ani de la atestarea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Ribiţa (1417) şi 25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Crişan (1992), ed. de Ioachim Lazăr & Florin Dobrei, 54-92. Cluj-Napoca & Deva: Editura Argonaut & Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2017.

G. Articol web: numele şi prenumele autorului separate de virgulă şi urmate de punct; titlul articolului între ghilimele şi urmat de punct; adresa de internet la care poate fi accesat respectivul articol; data accesării între paranteze rotunde urmată de punct. Se vor specifica numele autorului, numele articolului sau denumirea subiectului dezbătut în articol, adresa web şi data accesării acesteia.

Exemple:

Ghegoiu, Silviu. „Erezia: O introducere în istoriografie şi situaţia din Ungaria în secolele XIII-XIV”. http://www.medievistica.ro/texte/discipline%20conexe/istoria%20bisericii/Erezia2.htm  (3 mar. 2023).

Teodoru, Horia. „Fototeca D.M.I. Fond C.M.I. Biserica ,Sfîntul Ioan Botezătorul-Coconi’, Suceava. Fotografii realizate între anii 1937-1939”. https://www.horia-teodoru.ro/fotografii/Biserica-Sf-Ioan-Botezatorul-Coconilor-Suceava.pdf (3 mar. 2023).

.

Note de subsol:

Notele de subsol cuprind trimiteri la autori şi studii, comentarii ample sau informații suplimentare necesare care îngreunează lectura textului de bază. Numerotarea se face automat, începând de la 1 până la „n”. Pentru redactarea notelor de subsol se va folosi Times New Roman 10pt., distanţa 1 rând. Trimiterile la autori şi studiile lor se redactează după exemplele de la punctul anterior (Bibliografie), cu următoarele deosebiri fundamentale:

 • numele autorilor şi editorilor vor fi redate în ordine inversă, adică întâi prenumele şi apoi numele;
 • elementele fiecărei referinţe bibliografice vor fi separate de această dată nu prin puncte, ci prin virgule;
 • editura, locul şi anul apariţiei vor fi redate între paranteze rotunde şi vor avea punctuaţie specială, în următoarea ordine: (Locul apariţiei: Editura, Anul apariţiei);
 • se vor specifica numai paginile la care se face trimitere directă, nu paginile articolului întreg;
 • pentru citări recurente în note de subsol consecutive, se vor folosi prenumele şi abrevierile latine consacrate: idem/eadem, ibid. etc.;
 • a doua citare a aceleiaşi surse în note de subsol neconsecutive va fi redată prescurtat, după următorul model: Numele autorului (fără prenume!), titlul abreviat al cărţii în caractere cursive sau „titlul abreviat al articolului între ghilimele”, numărul paginilor (la care se face referire în mod direct!).

Exemple:

1 Vasile Drăguţ, Arta gotică în Romania (Bucureşti: Editura Meridiane, 1979), 10-35.

2 Idem, „Biserica din Strei”, Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Arta Plastică 12/2 (1965): 305-306.

3 Ibid., 306-307.

4 Ecaterina Cincheza-Buculei, „Ansamblul de pictură de la Leşnic – o pagină din istoria românilor transilvăneni din veacul al XIV-lea”, Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică 21/1 (1974), 47-48.

5 Eadem, „L’ensemble de peinture murale de Hălmagiu (XVe siècle). Iconographie et fondateurs”, Revue des Études Sud-Est Européennes 22/1 (1984): 15-17.

6 Ibid., 17-18.

7 Elka Bakalova, „La société et l’art en Bulgarie au XIVe siècle (L’influence de l’hésychasme sur l’art)”, in Actes du XIVe Congrès International des Études Byzantines. Bucarest, 6-12 septembre 1971, ed. Mihai Berza & Eugen Stănescu (Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975), 2: 33-38.

8 Doc. nr. 123, dosar nr. 2340 – Mănăstirea Văcăreşti, Fond DMI, Arhiva Institutului Național al Patrimoniului din Bucureşti.

9 Doc. nr. 123 in Franz Zimmermann & Carl Werner, ed., Urkundenbuch zur Geschichte der Duetschen in Siebenbürgen. Erster Band: 1191 bis 1342. Nummer 1 bis 582 (Hermannstadt: Franz Michaelis, 1892), 103-104.

10 Silviu Ghegoiu, „Erezia: O introducere în istoriografie şi situaţia din Ungaria în secolele XIII-XIV”, http://www.medievistica.ro/texte/discipline%20conexe/istoria%20bisericii/Erezia2.htm  (3 mar. 2023).

11 Drăguţ, Arta gotică, 37-39.

12 Cincheza-Buculei, „Ansamblul de pictură de la Leşnic”, 49-50.

13 Ibid.

14 Bakalova, „La société et l’art”, 35-36.

.

Corectură:

Materialele primite la Redacție vor fi redirecționate către Comitetul Științific de selecție a articolelor pentru a primi acordul de publicare. Articolele vor fi verificate și corectate, dacă este cazul.

După evaluare/corectură, textele articolelor vor fi retrimise autorilor pentru eventuale completări sau pentru acordul asupra intervenției (după caz). După obţinerea acordului din partea autorilor, textele şi imaginile însoţitoare vor fi trimise către graficianul revistei.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: office@acs.org.ro

Vă rugăm să ne trimiteţi materialele prin WeTransfer sau o formă asemănătoare de transfer online de fişiere.